لیست قیمت اجاره جرثقیل

لیست قسمت اجاره جرثقیل طبق مصوب مجمع جرثقیل داران

مبالغ زیر تقریبی می باشد و احتمال کاهش و یا افزایش قیمت وجود دارد
قیمت های زیر مصوب می باشد و قابل تغییر است

نوع جرثقیلقیمت روزانهقیمت ۳ روز (روزانه)تا ۱۰ روز (روزانه)قیمت ماهیانه ۲۶ روز / ۲۰۸ ساعت
جرثقیل ۲۰/۲۵ تن۹۵/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۰
جرثقیل ۳۰/۴۰ تن۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۵۰ تن۲۵/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۶۰/۷۰ تن۳۰/۰۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۸۰ تن۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۱۰۰/۱۱۰ تن۵۰/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۱۲۰ تن۶۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۱۶۰ تن۷۰/۰۰۰/۰۰۰بی فلاپ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰
با فلاپ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰۰
جرثقیل ۲۰۰ تن۲۰/۰۰۰/۰۰۰۰۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰بی فلاپ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۰
با فلاپ ۱۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۲۵۰/۳۰۰ تن۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۰۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰بی فلاپ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰۰
با فلاپ ۱۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۳۶۰ تن۲۰/۰۰۰/۰۰۰۰۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰بی فلاپ ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰۰
با فلاپ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰
  1. نرخ تخلیه تریلی برای هر دستگاه جرثقیل مبلغ ۱ شیفت کاری حداقل طبق جدول محاسبه می گردد.
  2. نرخ ماهیانه هر دستگاه حداقل ۲۶ روز کاری ( معادل ۲۰۸ ساعت کاری ) محاسبه می گردد .
  3. نرخ در آوردن بیل ، چیلر و … ( کار های فلاپی ) برای هر دستگاه جرثقیل مبلغ ۱ شیفت کاری حداقل طبق جدول محاسبه می گردد .
  4. شیفت کاری روز ۸ ساعت مفید و شیفت کار شب بر اساس مجوز می باشد .
  5. مبلغ جدول بالا بدون کسورات قانونی اعمم از بیمه کالا محاسبه می گردد .

 

جهت دریافت مشاوره و اجاره جرثقیل لطفا با شماره های زیر تماس حاصل کنید :
علی شجاعی : ۰۹۱۲۲۲۶۶۰۴۸
تلفن دفتر : ۰۲۱۴۴۶۰۴۳۳۴