لیست قیمت اجاره جرثقیل

لیست قسمت اجاره جرثقیل طبق مصوب مجمع جرثقیل داران

مبالغ زیر تقریبی می باشد و احتمال کاهش و یا افزایش قیمت وجود دارد
قیمت های زیر مصوب می باشد و قابل تغییر است

نوع جرثقیل قیمت روزانه قیمت ۳ روز (روزانه) تا ۱۰ روز (روزانه) قیمت ماهیانه ۲۶ روز / ۲۰۸ ساعت
جرثقیل ۲۰/۲۵ تن ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰۰
جرثقیل ۳۰/۴۰ تن ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۵۰ تن ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۶۰/۷۰ تن ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۸۰ تن ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۱۰۰/۱۱۰ تن ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۱۲۰ تن ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۱۶۰ تن ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ بی فلاپ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰
با فلاپ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰۰
جرثقیل ۲۰۰ تن ۲۰/۰۰۰/۰۰۰۰ ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰ بی فلاپ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۰
با فلاپ ۱۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۲۵۰/۳۰۰ تن ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰۰ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ بی فلاپ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰۰
با فلاپ ۱۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰
جرثقیل ۳۶۰ تن ۲۰/۰۰۰/۰۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ بی فلاپ ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰۰
با فلاپ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰۰
  1. نرخ تخلیه تریلی برای هر دستگاه جرثقیل مبلغ ۱ شیفت کاری حداقل طبق جدول محاسبه می گردد.
  2. نرخ ماهیانه هر دستگاه حداقل ۲۶ روز کاری ( معادل ۲۰۸ ساعت کاری ) محاسبه می گردد .
  3. نرخ در آوردن بیل ، چیلر و … ( کار های فلاپی ) برای هر دستگاه جرثقیل مبلغ ۱ شیفت کاری حداقل طبق جدول محاسبه می گردد .
  4. شیفت کاری روز ۸ ساعت مفید و شیفت کار شب بر اساس مجوز می باشد .
  5. مبلغ جدول بالا بدون کسورات قانونی اعمم از بیمه کالا محاسبه می گردد .

 

جهت دریافت مشاوره و اجاره جرثقیل لطفا با شماره های زیر تماس حاصل کنید :
علی شجاعی : ۰۹۱۲۲۲۶۶۰۴۸
تلفن دفتر : ۰۲۱۴۴۶۰۴۳۳۴